rozmiar czcionki: A A A
Strona główna BIP Mapa witryny
(?)
Czwartek, 07.12.2023 roku

Powiatowa Rada Zatrudnienia

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Organizację oraz tryb działania rad zatrudnienia, w tym powiatowych, a także warunki, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz.U. Nr 224, poz. 2281).

W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:

Do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
  2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
  4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
  5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
  6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
  7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
  8. delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
  9. opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy, który utworzył fundusz.
  10. opiniowanie programów specjalnych, w tym celowości ich realizacji oraz opiniowanie proponowanych przez starostę zmian realizacji programów specjalnych.

Rada zatrudnienia wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole z posiedzenia rady.

Pracami Powiatowej Rady Zatrudnienia kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Posiedzenia rady zatrudnienia odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczytnie

ul. Wincentego Pola 4
12-100 Szczytno

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Przyjmowanie klientów:
poniedziałek -piątek - 8.00 - 15.00

Telefon
(089) 624-32-87

Faks
(089) 624-32-87

E-mail:
pup@pup.szczytno.pl

 
Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Udostępniający: Jurczak Marcin (2014-01-29 18:28:28)
Wytwarzający/Odpowiadający: Domyślny wytwarzający z ustawień inCMS (2011-12-15 09:11:47)
Odwiedzin na tej stronie: 3159, Statystyki serwera, Rejestr zmian